Formularz
Wyrażam zgodę na:

1. Uczestnictwo w badaniach losów zawodowych absolwentów, jakości kształcenia oraz spraw związanych z przebiegiem studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w zakresie, o którym mowa w pkt.1.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie Inspektorowi Ochrony Danych UWM, formularza cofnięcia zgody, który można pobrać ze strony: www.uwm.edu.pl/daneosobowe. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Nie wyrażam zgody na udział w badaniach losów absolwentów
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy dane osobowe.

Szczegóły podajemy poniżej.

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

II. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/dane osobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

III.Cele i podstawy przetwarzania:
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach badania losów zawodowych, jakości kształcenia, spraw związanych z przebiegiem studiów, celach statystycznych oraz archiwalnych. Podany adres e-mail i numer telefonu służą ochronie Pana/Pani interesów i są niezbędne do szybkiego kontaktu.

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy:
Imię/imiona, nazwisko, adres e-mail, wykształcenie (wydział, rodzaj ukończonych studiów i formy studiów, nazwa ukończonego kierunku studiów i zakresu kształcenia).

V. Odbiorca danych:
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu monitorowania procesu kształcenia. Zanonimizowane dane możemy udostępniać instytucjom współpracującym z Uniwersytetem w zakresie dostarczania danych dotyczących analizy losów zawodowych absolwentów.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych:
Pana/Pani dane przechowujemy przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania ankietowego, tj. przez okres 5 lat od ukończenia studiów oraz na czas archiwizacji, przewidziany przepisami prawa.

VIII. Prawa:
Przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W celu realizacji swoich praw, prosimy Pana/Panią o zgłoszenie przysługującemu Panu/Pani żądania, Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Na stronie: uwm.edu.pl/dane osobowe znajdzie Pan/Pani przewidziane ku temu procedury.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem wzięcia udziału w badaniach (ankietyzacji).